Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Subsidiaritetsprincipen – attitydundersökning

I samband med Anne-Marie Pålsson presenterade sin rapport Subsidiaritet – ett tomt löfte på Forum för EU-debatts seminarium den 23 april i Stockholm redogjordes också för resultat från en attitydundersökning med anknytning till seminariets ämnesområde.

På frågan om intervjupersonerna kände till EUs subsidiaritetsprincip, som också kallas närhetsprincipen (som ska garantera att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt) visade det sig att endast 28 procent svarade ja på frågan. Det finns relativt stora skillnader mellan partierna där intervjupersoner som sympatiserar med Folkpartiet utmärkte sig med 47 procent ja-svar. Minst antal ja-svar återfinns bland Sverigedemokrater och Socialdemokrater. Som väntat var okunskapen störst bland de unga: endast 21 procent i åldersgruppen 16-39 år uppgav att de kände till subsidiaritetsprincip. För åldersgruppen 40-49 år uppgick ja-svaren till 26 procent.

Intervjupersoner i åldersgruppen 40-49 år utmärkte sig också på frågan: Vilka möjligheter tror du riksdagen har att hindra EU från att fatta beslut som riksdagen anser ligger utanför EU s befogenhet? Drygt 70 procent av samtliga intervjupersoner svarade att riksdagen hade inga eller ganska dåliga möjligheter. Studerades svaren utifrån intervjupersonernas politiska preferenser framkom att för Folkpartiet och Kristdemokraterna tyckte knappt 40 procent att de hade mycket eller ganska goda möjligheter att påverka. För Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna var motsvarande procentsats mellan 12-17 procent.

De fullständiga resultaten från undersökningen kan laddas ned här.