Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

EU:s budget på tvärs mot Lissabonstrategin

Anell 131111 resizeMedverkande i panelen från vänster: Michael Sohlman, Anders Lindberg, Lars Anell, Gustav Blix och Inga Britt Ahlenius

EU:s stats- och regeringschefer slog fast vid mötet i Lissabon 2000 om en framtidsinriktad strategi som skulle göra det möjligt för gemenskapen att inom tio år ”bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska ekonomi”. Målen skulle nås genom kraftfulla satsningar på ny teknik och forskning.

Det är mot denna bakgrund både bekymmersamt och märkligt att EU:s budget inte alls bidrar till den önskade utvecklingen. Budgeten speglar inte EU:s prioriteringar eller betydelse. Lars Anell anser att det är fullständigt oacceptabelt att över 80 procent av budgeten går på tvärs mot Lissabon-strategins uttalade ambition att öka den kunskapsbaserade ekonomiska konkurrenskraften för EUs medlemsländer.

Lars Anell konstaterar i sin rapport att EU:s budget strider mot vedertagna prin-ciper för rationell resursanvändning. Efter en kort redovisning av budgeten för perioden 2014–2020 redogörs för den radikala förändring av EU:s jordbrukspo-litik som skett sedan 2003. I ett andra huvudavsnitt görs en kritisk granskning av regionalpolitikens överstatliga organisation och finansiering. Avslutningsvis diskuteras om det är politiskt möjligt att genomföra de reformer som här föreslås.

Lars Anell är ordförande, utsedd av regeringen, i Vetenskapsrådets styrelse. Han har tidigare bl a varit Sveriges FN-ambassadör i Genève och ambassadör vid EG.

I diskussionen medverkade förutom författaren:

Inga Britt Ahlenius har tjänstgjort på Finansdepartementet, Riksrevisionsverket och Förenta nationerna samt ingick i den utredning vars rapport ledde till EU-kommissionen Santers avgång 1999.

Gustav Blix är moderat riksdagsman samt bl a ledamot i EU-nämnden och suppleant i Utrikesnämnden och Utrikesutskottet.

Anders Lindberg är journalist på Aftonbladets ledarredaktion och har tidigare arbetat på bl a socialdemokraternas partistyrelse och riksdagsgrupp samt varit politisk sakkunnig på Utrikesdepartementet.

Tankesmedjans ordförande Michael Sohlman modererade.

Se filmen från seminariet klicka här  (vi ber er ha överseende med att ljudet tyvärr försvinner de första 25 sekunderna)

Ladda ner rapporten klicka här