Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

Ny rapport av och seminarium med Lars Anell – se videon

anell sem 5 maj

Lars Anell, Fredrik Sejersted och Sverker Gustavsson

 Se videoinspelningen från seminariet – klicka här

 Rapporten kan laddas ned – klicka här

 För att förstå EU:s demokratiska ”underskott” måste vi framför allt studera den politiska processen inom unionen och dess konsekvenser för demokratin i medlemsstaterna, framhåller Lars Anell. I flera fall väljer länder att avstå från full suveränitet för att tillsammans med andra uppnå något som annars inte varit möjligt. EU:s inre marknad kunde komma till stånd endast om deltagande länder skapade den tillsammans och fattade bindande majoritetsbeslut. Samtidigt har stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet uttalat att unionen ska undvika att lägga sig i frågor som rätteligen hör hemma på nationell eller lokal nivå.

Författarens tes är att EU utvecklas just på det sätt som stats- och regeringscheferna varnat för. Denna obevekliga utveckling mot ”mer Europa” hotar att undergräva demokratin på nationell nivå. Denna utveckling styrs av en politisk elit, det finns ingen legitim opposition som får komma till tals och det finns inget konstitutionellt hinder för hur långt utvecklingen kan gå. Maktöverföringen till Bryssel måste ställas under demokratisk kontroll och subsidiaritetsprincipen måste få en utformning som ger den rättslig bärkraft. Den naturliga lösningen är flexibel integration – alla måste inte alltid vara med.

Anells rapport diskuterades och kommenterades av Fredrik Sejersted och Sverker Gustavsson.

Lars Anell är ordförande, utsedd av regeringen, i Vetenskapsrådets styrelse. Han har tidigare bl a varit Sveriges FN-ambassadör i Genève och ambassadör vid EG. Lars Anell har bl a författat rapport nr 4  i Forum för EU-debatts rapportserie – för mer information klicka här.

Fredrik Sejersted är norsk jurist och professor vid Oslo universitet. Sejersted har bl a varit verksam som jurist vid norska Regeringsadvokaten (motsvarar svenska Justitiekanslern). Mellan 2010-13 var Sejersted ordförande för den offentliga utredningen Europautredningen i Norge (Utvalget for utredning av Norges avtalet med EU) vars sammanfattning (på engelska) kan läsas här.

Sverker Gustavsson, tidigare professor i statskunskap i Uppsala och under en period statssekreterare i Utbildningsdepartementet, forskar och deltar i debatten kring det europeiska unionsproblemet. Rapport nr 5 i Forum för EU-debatts rapportserie har skrivits av Gustavsson – för mer information klicka här.